รับจ้างขนส่งเงินสด.com
: กฎหมายผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานน้ำมันเชื้อเพลิงควรรู้

รับจ้างขนส่งเงินสด

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

กฎหมายผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานน้ำมันเชื้อเพลิงควรรู้

กฎหมายผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานน้ำมันเชื้อเพลิงควรรู้

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2559 

 

หมวด ๑ บททั่วไป

ข้อ ๒ การประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมันคลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันประเภท ก สถานีบริการน้ำมันประเภท ข สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ สถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สาม ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่นำมาตรึงไว้กับตัวโครงรถ คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเสียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ กฎหมายด้านความปลอดภัยกิจการก๊าซธรรมชาติ (สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ)ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม สถานที่เก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติ คลังก๊าซธรรมชาติ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ต้องมีผู้ปฏิบัติงานจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการหรือทำการขนส่ง แล้วแต่กรณีการประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย ไม่ว่าจะได้รับใบอนุญาตกี่ฉบับก็ตาม ต้องมีผู้ปฏิบัติงานจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

 

 

 

กิจการควบคุมประเภทที่ 3 คือ

กิจการควบคุมประเภทที่ 3 มี 7 ประเภท ดังนี้ คือ

1) สถานที่ก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 หมายถึงโรงงานขนาดใหญ่

•  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชบิดไวไฟมาก ปริมาณเกิน 454 ลิตร

•  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟป่านกลาง ปริมาณเกิน 1,000 ลิตร

•  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดไวไฟน้อย ปริมาณเกิน 15,000 ลิตร

โดยมีปริมาณรวมกันไม่เกิน 500.000 ลิตร

2) คลังน้ำมันเชื้อเพลิง

•  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทุกชนิด ตั้งแต่ 500,000 มิครขึ้นไป

3) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก. หมายถึง สถานีบริการติดถนนใหญ่

•  บริการให้แก่ยานพาหนะทางบก

•  ถังเก็บน้ำมันเชื้อ อเพลิงต้องฝังใด้พื้นดิน

•  สถานที่ตั้งต้องติดเขตถนนทางหลวง หรือถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร

4) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข. หมายถึง สถานีบริการติดถนนซอย

•  บริการให้แก่ยานพาหนะทางบก

•  ถังเก็บน้ำมันเนื้อเพลิงต้องฝังได้พื้นดิน

•  สถานที่ตั้งต้องติดเขตถนนสาธารณะ ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร หรือ

ถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร

5) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท . ลักษณะที่ 2 หมายถึง ปั๊มถังลอยริมถนน

•  บริการ ให้แก่ยานพาหนะทางบก

•  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟน้อยตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป

•  ห้ามเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก

•  ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน

6) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเกท จ. ลักษณะที่ 2 หมายถึง สถานีบริการทางน้ำ

•  บริการให้แก่เรือ

•  เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลาง หรือไวไฟน้อย ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งบนดิน หรือ ฝังใต้พื้นดิน หรือภายใน โป๊ะเหล็ก

•  กรณีมีการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก ให้ฝังถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใต้พื้นดิน

7) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ. หมาขถึงสถานีบริการให้แก่อากาศยานบริการให้แก่เครื่องบิน