รับจ้างขนส่งเงินสด.com
: AI ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน

รับจ้างขนส่งเงินสด

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

AI ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน

   โลกปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาล รวมถึงความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอีกทั้งกระบวนการทางธุรกิจมีความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะขั้นสูง ซึ่งมนุษย์อาจมีขีดจำกัดด้านศักยภาพในการทำงาน และเทคโนโลยีแบบเดิม อาจไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ทำให้บริษัทต่างๆ ไม่สามารถพึ่งพาเพียงแค่เทคโนโลยีแบบเดิมในการทำธุรกิจได้อีก จึงมีการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการตลาด เช่น