รับจ้างขนส่งเงินสด.com
: การคำนวนต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดในภาคอุตสาหกรรม

รับจ้างขนส่งเงินสด

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

การคำนวนต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดในภาคอุตสาหกรรม

การคำนวนต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดในภาคอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม

     การวิเคราะห์ต้นทุนรวมในงานด้านโลจิสติกส์เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดโดยมีแนวคิดด้วยการลดต้นทุนรวมจากการลดต้นทุนในหลายๆกิจกรรม เนื่องจากการที่มุ่งลดต้นทุน เพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพี่ยงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของกิจกรรมอื่นให้สูงขึ้นได้ เช่น การ มีศูนย์กระจายสินค้าจำนวนน้อยสามารถช่วยลดต้นทุนในการเก็บสินค้าและต้นทุนคลังสินค้า แต่จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น หรืออาจกระทบต่อยอดขายเนื่องจากระดับ การบริการลูกค้าที่ลดลง ในทำนองเดียวกันการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโดยการซื้อสินค้าเป็น จำนวนมากในแต่ละครั้งก็จะทำให้ต้นทุนการดูแลสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดในภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นอย่างไรบ่าง เพื่อที่เราจะสามารถนำไปวิเคราะห์ต้นทุนในองค์ของเราได้เรามาทำความรู้จักกันเลย..

 

     ต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสด หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม และการกระจายสินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 

      โครงสร้างของต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสด

 

 

      ทั้งนี้ต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดนั้นสามารถแบ่งออกเป็นประเภท ได้ 4 ประเภท ดังนี้

• 1.ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซึ่งต้นทุนเหล่านี้ยังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่ง น้ำหนัก ระยะทาง จุดหมายปลายทาง รวมไปถึงวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกัน

• 2. ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing Costs) ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายในคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า การถ่ายโอนข้อมูลในคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้ง เช่น โรงงาน คลังสินค้า ซึ่งจะแปรผันไปตามชนิดและปริมาณของสินค้า

• 3. ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Cost) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งจะผันแปรไปกับปริมาณของสินค้าคงคลังและทำให้เกิดต้นทุนด้านต่าง ๆ อีก เช่น ต้นทุนเงินทุน (Capital Cost) และต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ต้นทุนในการดูแลสินค้าได้แก่ ค่าประกันภัย และภาษี ต้นทุนพื้นที่การจัดเก็บสินค้า ได้แก่ ต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณของสินค้า ต้นทุนความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้า ได้แก่ ความล้าสมัย การลักขโมย

• 4. ต้นทุนการบริหาร (Administration Cost) เกิดจากกิจกรรมหลัก 3 ประเภท คือ

o ระดับการให้บริการ (Customer Service Level) เป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้า เช่น ค่าใช้

จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คำสั่งซื้อสมบูรณ์

o ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อและระบบสารสนเทศ (Order Processing and Information Costs) ได้แก่ ต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อ การกระจายการติดต่อสื่อสาร และการพยากรณ์อุปสงค์

o ต้นทุนปริมาณ (Lot Quantity Cost) ซึ่งโดยหลักการแล้วจะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่จัดซื้อจัดหาและผลิต

 

เราสามารถคำนวนต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดภาคอุตสาหกรรมมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

Step 1. ศึกษาขอมูลของตนทุนโลจิสติกสใน กรอบกวาง ๆ

        1.1 แบงประเภท และประมวลผลคาใชจายที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์อยางงาย โดยใชขอมูลจากในบันทึกบัญชีหรือใบสลิป (คาใชจ่ายด้านบุคลากร, คาใชจายด้านการจัดสง , คาใชจายด้านการเก็บรักษา ฯลฯ)

        1.2 คาใชจายในงานโลจิสติกสที่บริษัทดำเนินการเองที่คอนขางซับซอนยากตอการแบงประเภทหรือประมวลผล โดยหลักการแล้วจะใชการประเมิน (การคาดคะเน) สวนรายจายดานโลจิสติกสที่เกดจากการจัดจางจะใชขอมูลรายจายจริง

Step 2. ศึกษาขอมูลของตนทุนโลจิสติกสจาก งบกําไรขาดทุน

        2.1  วิเคราะหตนทุนตามกิจกรรมดานโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นจริง โดยใชขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดานโลจิสติกส์

        2.2 จะแตกตางจาก Step 1 เปนอยางมาก ในขอที่วาเปน การคํานวณขอมูลตนทุนจาก “งบกําไรขาดทุน ”

        2.3 จัดทําตารางขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดเชน จํานวนผูปฏิบัติงานโลจสติกส์ จํานวนรถที่ใชในงานโลจิสติกส พื้นที่ที่เกี่ยวของกับงานต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดฯลฯ

Step 3. ศึกษาขอมูลของตนทุนโลจิสติกสโดย จําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน

       3.1 เปนวิธีการเก็บขอมลตูนทุนโลจสติกสตามหัวข้อการปฏิบัติงาน เชน การรับคำสั่งซื้อ การรับเขาสินค้า การตรวจสินคา การหยิบ ฯลฯ ซึ่งจะละเอียดกวาใน Step 2

       3.2 จัดทําตารางเวลาปฏิบัติงานตามรายบุคคล (จําแนกตาม ลักษณะการปฏบิัติงาน) และตารางพื้นที่จําแนกตาม ลักษณะการปฏบิัติงาน

Step 4. ศึกษาขอมูลตนทุนโลจิสติกสตามวัตถุประสงคของการนําไปประยุกต์ใช โดยใชขอมูลที่ไดจาก Step 3

       4.1 เปนวิธีการเก็บขอมลตูนทุนโลจสติกสตามวัตถุประสงค การนาขอมูลไปประยุกตใช เชน จําแนกตามสินคา หรือจําแนกตามกลุมสินคา ฯลฯ โดยใชตนทุนโลจิสติกสที่คํานวณไดใน Step 3

       4.2 ในบางกรณีตองใชขอมูลของมูลคาการสงมอบสินคา หรือจํานวนชิ้นที่มีการสงมอบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ของการนําขอมลไปประยุกตใช้ 

 

ตัวอย่าง ตารางการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดภาคอุตสาหกรรม

1. ตารางการคำนวนต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost)

 

2. ตารางการคำนวนต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing Costs)

 

3. ตารางการคำนวนต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Cost)

 

4. ตารางการคำนวนต้นทุนการบริหาร (Administration Cost)

 

5. ตารางการคำนวนต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดรวม

 

 

การศึกษาสถานการณ์ต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาต้นทุนการถือครองสินค้า (Inventory Carrying Cost)

 

      การศึกษาการคำนวณต้นทุนการถือครองสินค้าใช้แนวทางการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ คำนวณต้นทุนการถือครองสินค้า 4 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าที่ซื้อมาจำหน่ายในสภาพเดิม จากนั้นทำการเปรียบเทียบต้นทุนที่คำนวณได้ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมทำการวิเคราะห์ โดยสามารถจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมได้ดังนี้

      

 

         จากตาราพบว่าต้นทุนการถือครองสินค้าของภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า 391,141.79 ล้านบาท  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของต้นทุนการถือครองสินค้า พบว่าประกอบด้วย 4 ต้นทุนหลักเรียงลำดับตามมูลค่าต้นทุน ได้แก่ (1) ต้นทุนการถือครองวัตถุดิบและวัสดุประกอบ (Raw Materials and Components: RM) มีมูลค่า 211,088.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ของต้นทุนทั้งหมด (2) ต้นทุนการถือครองสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods: FG) มีมูลค่า 115,480.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของต้นทุนทั้งหมด (3) ต้นทุนการถือครองสินค้าระหว่างผลิต (Work in Process: WIP) มีมูลค่า 57,580.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของต้นทุนทั้งหมด และ (4) ต้นทุนการถือครองสินค้าที่ซื้อมาจำหน่ายในสภาพเดิม (Goods Purchased for Resales: GPFR) มีมูลค่า 6,991.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของต้นทุนทั้งหมด ตามลำดับ แสดงดังภาพ

 

       เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าต้นทุนการถือครองสินค้าของประเทศ ที่มีมูลค่า 0.8249 ล้านล้านบาท พบว่าต้นทุนการถือครองสินค้าของภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 47.42 ของต้นทุนการถือครองสินค้าของประเทศ

       เมื่อพิจารณาตามหมวดย่อยอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าต้นทุนการถือครองสินค้าสูงสุดได้แก่ (10) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร มีมูลค่า 69,273.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.71 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ (29) การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง มีมูลค่า 50,516.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.92 ของต้นทุนทั้งหมด (26) การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ มีมูลค่า 37,412.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.56 ของต้นทุนทั้งหมด (22) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีมูลค่า 33,931.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.67 ของต้นทุนทั้งหมด และ (20) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี มีมูลค่า 24,781.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.34 ของต้นทุนทั้งหมด ตามลำดับ

      

 

ที่มา : ตางรางการเก็บต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสด กองต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

     : สํานักงาน SMEs (The Small and Medium Enterprise Agency)

     : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบต้นทุนโลจิสติกส์รถบรรทุกรับจ้างขนส่งเงินสดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

      : สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ทั่วราชอาณาจักร สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

 

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
บทความที่คล้ายกัน

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
แชร์หน้านี้

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

รับจ้างขนส่งเงินสด

.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

ขนส่งสินค้าทั่วไป

บริการรับขนส่งสินค้าทั่วไป ทุกชนิด ให้บริการทั่วประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

บริการขนส่งตู้ทึบ

บริการขนส่งตู้ทึบ (Container) ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (8)

รับเหมาถมดินโครงการ

จำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ มีทีมรถบรรทุกพ่วงกว่า 200 พ่วง
รับจ้างขนส่งเงินสด (5)

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน สร้างถนน โครงการน้ำ และ อื่นๆ
รับจ้างขนส่งเงินสด (14)

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร ทั้งนำเข้า และ ส่งออกสินค้า กับ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (13)

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้ยูคา ไม้ยางพารา และไม้เบญจพรรณ ไม้สับ ทุกประเภท
รูปภาพ3

บริการเรือดูดทรายทะเล

ทีมงานมากประสบการณ์ และ มีเรือดูดทรายกว่า 30 ลำ พร้อมให้บริการ
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ประวัติความเป็นมาของ T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที 12 กรกฏาคม 2564 เลขที่ 33/37 ม. 4 ถนน สุขุมวิท ต.เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง 21000 ภายใต้การบริหารงาน โดย บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด สามารถรับงานขนส่ง ได้ทุกประเภท เพราะทางบริษัทมีทั้ง ,รถเทลเลอร์ ,รถพ่วงคอกดั้ม ,รถพ่วงพื้นเรียบ ,รถหัวลากตู้ทึบ ,รถตู้ VIP ที่สามารถให้บริการด้านการขนส่งได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีรถขนส่งสินค้าทั้งหมด 200 คัน พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

วิสัยทัศน์

บริษัททางานทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรและ บริการโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน สู่ความเป็นมาตราฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY

CO.,LTD.

บริการของเรา

โลจิสติกส์ของเรามีความหลากหลาย และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่ บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด ไปไกลกว่าการให้บริการขนส่งแบบเดิม แต่ให้ “กระบวนการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

การขนส่ง
คลังสินค้า
Gallery
ภาพผลงานบางส่วนของเรา
ฝากงานรถรับจ้าง