รับจ้างขนส่งเงินสด.com
: การขุดดินถมดินต้องขออนุญาต

รับจ้างขนส่งเงินสด

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

การขุดดินถมดินต้องขออนุญาต

 การแจ้งขุดดิน/ถมดิน 

 ก่อนขุดดินหรือถมดิน ต้องขออนุญาต เพราะอาจโดนโทษหนัก  การขุดดินถมดินต้องขออนุญาต ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร และการถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ไม่งั้นอาจจะมีโทษทางกฎหมายได้ 

การขุดดิน ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร

หรือมีพื้นที่ปากบ่อดิน เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร (6 ไร่ – 1 งาน – 0 ตารางวา)

ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การถมดิน ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดิน

ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดิน

ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและการถมดินที่มีพื้นที่ เกินสองพันตารางเมตร (1 ไร่ – 1 งาน – 0 ตารางวา)

ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง

หรือบุคคลอื่น  การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร (1 ไร่ – 1 งาน – 0 ตารางวา) นอกจากจะต้อง

จัดให้มีการระบายน้ำแล้ว ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (กองช่าง อบต.) ซึ่งเจ้าพนักงาน

จะออกใบรับแจ้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับแจ้งให้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง และให้ผู้รับแจ้ง

เริ่มทำการถมดินตามที่แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 • ขั้นตอน • 

1. ขอรับคำขออนุญาตจาก “กองช่าง” องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง

2. นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต

3. นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ 

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

5. ออกใบอนุญาต

6. ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม 

 • ระยะเวลาการพิจารณา • 

1. ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุดดิน/ถมดิน

2. ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในการพิจารณาใบอนุญาต

3. ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนต่างๆ

4. ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต  ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 7 วัน 

 • เอกสาร/หลักฐาน • 

การขุดดิน

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาโฉนดที่ดินที่ขออนุญาต      จำนวน 1 ฉบับ

3. หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินบนที่ดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)  จำนวน 1 ฉบับ

4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ จำนวน 1 ฉบับ

5. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)  จำนวน 1 ฉบับ

6. รายการคำนวณ       จำนวน 2 ฉบับ

7. แผนผัง แบบแปลน และรายการ ประกอบแบบแปลน    จำนวน 3 ชุด

8. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน     จำนวน 1 ชุด

9. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง    จำนวน 1 ชุด 

การถมดิน

1. แผนผังบริเวณที่จะทำการถมดิน และแผนผังบริเวณที่แสดงเขตที่ดิน

และที่ดินบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการถมดิน   จำนวน 1 ชุด           

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง  จำนวน 1 ชุด 

3. สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจ้งเป็นนิติบุคคล)       จำนวน 1 ชุด 

4. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 (กรณีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)   จำนวน 1 ชุด                       

5. รายการคำนวณ       จำนวน 1 ชุด 

6. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการถมดิน พร้อมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)    จำนวน 1 ชุด       

7. สำเนาโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ ส.ค. ที่จะทำการถมดินถ่ายสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ 

8. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน และเอกสารของเจ้าของที่ดิน    จำนวน  อย่างละ 1 ชุด 

    – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

    – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์

      และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานที่มีอำนาจ

    – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ

      หรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน           

9. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม (เฉพาะกรณีที่งานลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)    จำนวน 1 ชุด           

10. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ  

 • ค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน •   ฉบับละ 500 บาท

ตัวแทนจำหน่าย หิน ดิน ทราย บริการรับถมดิน หิน ทราย และ

มีรถบรรทุกพ่วง เทลเลอร์ สิบล้อ ในทีมกว่า 300 คัน และ

บริการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด 082-893-6269 / 095-529-3544

รับถมที่ระยอง ,ชลบุรี

รับถมที่ระยอง ปรับที่ ตีป่า ขุดบ่อ ขุดตอยาง ทำลานจอดรถ บดอัด เคลียร์พื้นที่ รับวางท่อ กดเสา

ให้เช่าแบคโฮเล็กใหญ่ รายวัน รายเดือน จำหน่ายหิน ดิน ทราย ทุกชนิด

ประเมินหน้างานฟรี ด้วยทีมงานมืออาชีพ ราคาย่อมเยาว์ งานเล็ก งานใหญ่ เรายินดีบริการ 

สนใจปรึกษาและประเมินหน้างานฟรี งานถมดิน บริการถมดินทุกประเภท

รับเคลียร์พื้นที่ บริการรับปรับพื้นที่ ตีป่า 

 

งานทำถนน บริการรับเกรดบดอัด ทำทางทั้งงานเล็กและใหญ่

งานให้เช่า หกล้อ, แบคโฮใหญ่ PC 200 และ แบคโฮเล็ก PC 30

รายวัน และ รายเดือน

รับขุดบ่อ วางท่อ

จำหน่าย หิน ดิน ทราย หินคลุก ทุกชนิด  

 

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
บทความที่คล้ายกัน

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
แชร์หน้านี้

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

รับจ้างขนส่งเงินสด

.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

ขนส่งสินค้าทั่วไป

บริการรับขนส่งสินค้าทั่วไป ทุกชนิด ให้บริการทั่วประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

บริการขนส่งตู้ทึบ

บริการขนส่งตู้ทึบ (Container) ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (8)

รับเหมาถมดินโครงการ

จำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ มีทีมรถบรรทุกพ่วงกว่า 200 พ่วง
รับจ้างขนส่งเงินสด (5)

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน สร้างถนน โครงการน้ำ และ อื่นๆ
รับจ้างขนส่งเงินสด (14)

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร ทั้งนำเข้า และ ส่งออกสินค้า กับ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (13)

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้ยูคา ไม้ยางพารา และไม้เบญจพรรณ ไม้สับ ทุกประเภท
รูปภาพ3

บริการเรือดูดทรายทะเล

ทีมงานมากประสบการณ์ และ มีเรือดูดทรายกว่า 30 ลำ พร้อมให้บริการ
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ประวัติความเป็นมาของ T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที 12 กรกฏาคม 2564 เลขที่ 33/37 ม. 4 ถนน สุขุมวิท ต.เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง 21000 ภายใต้การบริหารงาน โดย บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด สามารถรับงานขนส่ง ได้ทุกประเภท เพราะทางบริษัทมีทั้ง ,รถเทลเลอร์ ,รถพ่วงคอกดั้ม ,รถพ่วงพื้นเรียบ ,รถหัวลากตู้ทึบ ,รถตู้ VIP ที่สามารถให้บริการด้านการขนส่งได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีรถขนส่งสินค้าทั้งหมด 200 คัน พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

วิสัยทัศน์

บริษัททางานทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรและ บริการโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน สู่ความเป็นมาตราฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY

CO.,LTD.

บริการของเรา

โลจิสติกส์ของเรามีความหลากหลาย และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่ บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด ไปไกลกว่าการให้บริการขนส่งแบบเดิม แต่ให้ “กระบวนการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

การขนส่ง
คลังสินค้า
Gallery
ภาพผลงานบางส่วนของเรา
ฝากงานรถรับจ้าง
ผลงานของเรา
Search

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

บทความ

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา คลิก
CHANGE LANGUAGE
Powered by
รับจ้างขนส่งเงินสด.com
บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

แชร์หน้านี้
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์